Модернизиране на висшето археологическо образование – Аполония Понтика и средиземноморският свят

DigiAmphorae

2022-1-BG01-KA220-HED-000088943

DigiAmphorae e проект по Еразъм+, който допринася за модернизацията и достъпността на европейското висше образование в областта на археологията, историята и управлението на културното наследство чрез разработване и подкрепа на иновативни подходи за преподаване и чрез насърчаване използването на дигитални практики в образованието и научните изследвания . Проектът адресира и нуждата от съвременни образователни материали в областта на античните амфори чрез дигитализиране и публикуване на набор от амфори, съхранявани в различни музеи в България и Румъния, разработване на образователни модули за целите на специализираното висше образование, както и образователни видеоклипове и други ресурси. Всички разработени резултати от проекта са безплатни и с отворен достъп.